دوشنبه 25 تیر 1403

بیمه چرا


فهرست نمونه سوالات آزمون آداب

آمیخته ی بازاریابی

براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، بیمه گر مسئول پرداخت هزینه هاي دفاع از قرارداد بیمه در دادگاه است؟

الزام نفع بیمه پذیر در آغازبیمه نامه

روش های رسیدن به فروش بیشتر

کارمزد بیمه عمر زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه

ابطال پروانه موسسات بیمه ای

ریسک

هزینه هاي اداري و بیمه گري در بیمه نامه هاي گروهی

آیین نامه 71

حق بیمه عمر

استثنا در مورد بیمه حوادث

اصل غرامت

اظهارات بیمه شده

اثبات خودکشی

بیمه عمر به شرط حیات

مستمری مشروط

خودکشی

صدور بیمه نامه به میزان بیش از سرمایه تعیین شده توسط بیمه مرکزی

بیمه شده یک روز پس از پرداخت حق بیمه فوت نماید

چنانچه بیمه گزار به صورت غیر عمدی از اظهار مطالبی خودداری نماید

منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری و ذخایر فنی آن

موضوع بیمه در عقد

انحلال و ورشکستگی موسسه بیمه

دیدگاه تولید: (Production Concept)

مورد بیمه

مبنای پرداخت کارمزد نماینده

دقیق ترین مقیاس اندازه گیری عملکرد در سطح بیمه نامه

الحاق شرکت ها

اصل جانشینی

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

پوشش بیمه ای فوت ناشی از حادثه

عدم تعیین استفاده کننده کلیه منافع بیمه نامه

در بیمه های اشخاص آیا بیمه گزار می تواند شخص غیر از بیمه شده

پوشش تبعی معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مشترک

تعریف بیمه عمر

Term Life Insurance

آیین نامه71

تفاوت بیمه و شرط بندی  

محاسبه احتمالات

اصل جبران

ثبت موسسه بیمه

فوت بیمه گزار

بیمه برای حساب دیگری

عقد بیمه

جرائم غیر عمد

تشدید خطر بیمه گزار

اشتباه عمدی در برآورد میزان خطر

پرداخت حق بیمه به وسیله چک

ماده ۱۵

اثبات اینکه خطر تحقق یافته تحت پوشش بیمه قرار دارد

عدم تحمل خسارت

بیمه گر باید مبلغ تعیین شده در قرارداد را صرف نظر از میزان واقعی خسارت پرداخت کند

اختلاف در مکان ارزیابی خسارت

بیمه مضاعف

تلف کلی مال

قیمت مال موضوع بیمه ممکن است در طی زمان و در اثر نوسانات بازار تغییر کند

انواع فرانشیز

شخص مرتهن نسبت به مال موضوع بیمه چه نوع حقی دارد

 

طبق ماده 16 قانون بیمه، در موقع تشدید خطر

طبق ماده 17 قانون بیمه

عقد بیمه

طبق ماده 13 قانون بیمه

طبق ماده 1 قانون بیمه

حق بیمه فنی

تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته

اعضاي شوراي عالی بیمه

حق بیمه قابل تعدیل

ملاك انعقاد قرارداد بیمه اي

تعامل با مشتري و شناخت مشتري و درك نیازهاي او در پیاده سازي مشتري مداري

عمد بیمه گذار در اظهار مطالب خلاف واقع یا اظهارات کذب

صدور پروانه نمایندگی

وظیفه نماینده در قبال حق بیمه هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی

تقاضاي صدور بیمه اي

 بیمه نامه اي به صورت اجباري به بیمه گذار فروخته شده است. این بیمه نامه..........

کدام یک از موارد زیر براساس آئین نامه 71، وظیفه عرضه کننده بیمه است؟

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟

 در پاسخ به نماینده بیمه اي که سؤال می کند " چه مواردي از بیمه نامه هاي عمر را باید به بیمه مرکزي ج . ا . ا گزارش داد؟ " کدام یک از گزینه هاي زیر را انتخاب می کنید؟

 

براساس آئین نامه 68 بیمه هاي زندگی ، در کدام یک از انواع بیمه عمر، تعیین وضعیت سلامت بیمه شده از طریق پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

طبق آئین نامه 68 بیمه هاي زندگی حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق بیمه براي بیمه نامه هاي زندگی غیر از خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه، به چه میزان است؟

کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه هاي عمر صحیح است؟

براساس مفاد آئین نامه 68، کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نیست؟

کدام یک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زمانی محسوب می شود؟

کمیته تعیین کننده نرخ حق بیمه انواع رشته هاي بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ متشکل از چه افرادي است؟

کدام مورد بیانگر ضریب نفوذ بیمه است؟

فرق تولید ناخالص ملی با تولید ناخالص داخلی

کدام نسبت زیر ضریب خسارت است؟

تعریف حق بیمه عاید شده کدام مورد است؟

چنانچه حسب رای دادگاه برای متوفی دیه تعیین شود و استفاده کننده بیمه عمر، سرمایه بیمه عمر را از بیمه گر بیمه نامه عمر دریافت دارد کدام مورد صحیح است؟

چنانچه پس از صدور بیمه نامه، خطر موضوع بیمه در اثر عمل بیمه گذار تشدید شود کدام مورد صحیح است؟

آیا بیمه گذار پس از دریافت خسارت از بیمه گر میتواند از مقصر حادثه نیز خسارت دریافت کند؟

کدامیک از اشخاص زیر، در خصوص مورد بیمه دارای نفع بیمه ای است؟

اگر پس از وقوع خطر بیمه گذار اقدام به نجات مورد بیمه نماید کدام مورد صحیح است؟

طبق شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی رایج در ایران (بدون خطرات طبعی) چنانچه وقوع حریق در اثر تقصیر یعنی عمل غیر عمد یکی از کارگران بیمه گذار باشد کدام مورد صحیح است؟

چنانچه بیمه گذار هنگام صدور بیمه نامه آتش سوزی عمداً از اعلام نگهداری مواد آتش زا در انبار مواد اولیه کارخانه خودداری کرده باشد و به دلیل اتصال سیم برق در سالن تولید کارخانه حریق روی دهد (فقط به سالن تولید خسارت وارد می شود) کدام مورد صحیح است؟

اگر بیمه گذار هنگام صدور بیمه نامه آتش سوزی بدون سوء نیت وجود کارگاه خیاطی در فروشگاه لباس خود را به بیمه‌گر اعلام نکند و دو ماه بعد بیمه‌گر پس از بازدید محل متوجه آن شود کدام مورد صحیح است ؟

در بیمه نامه های آتش سوزی تحت شرایط بیمه اولین خسارت (اولین خطر یا آتش) کدام مورد صحیح است؟

در بیمه نامه های آتش سوزی رایج در ایران (بدون خطرات تبعی) کدام یک از خطرات زیر تحت پوشش بیمه نامه است؟

کدام یک از خطرات زیر تحت پوشش شرایط C بیمه نامه باربری است؟

در کدام یک از موارد زیر خطر به دریا انداختن کالا از کشتی از مصادیق خسارت همگانی نیست؟

کدام مورد برای تحقق خسارت همگانی لازم است؟

کدام مورد از مصادیق خسارت همگانی است؟

کدام مورد از مصادیق تلف کلی فرضی است؟

کدام مورد از خسارات تحت پوشش بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری است؟

کدام مورد در خصوص تعریف اموال مجاور در بیمه نامه های تمام خطر مقاطعه کاری و تمام خطر نصب صحیح است؟

مبلغ بیمه در بیمه نامه ماشین آلات راهسازی و ساختمانی چگونه تعیین میشود؟

در فرمول محاسبه حق بیمه شرایط بیمه زمانی کشتی حق بیمه خسارت جزئی بر اساس کدام مورد محاسبه می شود ؟

کدام مورد تحت پوشش بیمه نامه ماشین آلات راه سازی و ساختمانی قرار ندارد؟

در بیمه کشتی شرط Running Down در خصوص چه موضوعی است؟

کدام مورد در خصوص بیمه نامه شخص ثالث خودرو صحیح است؟

چنانچه بیمه گذار بیمه نامه عمر قبل از بیمه شده فوت کند و بیمه نامه بازخرید شود ارزش بازخرید بیمه نامه متعلق به چه کسی است؟

چنانچه مقصر حادثه رانندگی (قاتل) جزو وراث متوفی یعنی شخص ثالث باشد مبلغ دیه متوفی بین چه کسانی تقسیم می شود؟

در بیمه نامه شخص ثالث خودرو کدام مورد در تعهد بیمه گر قرار دارد؟

بر طبق قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسیله نقلیه حداکثر خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران است چند درصد سقف تعهدات بدنی بیمه نامه شخص ثالث است؟

بر اساس قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ دارنده وسایل نقلیه مکلف به اخذ بیمه خسارت بدنی راننده مسبب حادثه به چه میزانی است ؟

در خصوص مسئولیت جبران خسارت مستقیم یا غیرمستقیم وارده به بیمه گذار و سایر اشخاص ذینفع که ناشی از عمد، تقصیر، غفلت یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وی در رابطه با عملیات بیمه‌ای موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد کدام مورد صحیح است؟

منظور از دوره انتظار در بیمه درمان تکمیلی کدام است؟

اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطالبی خودداری کند و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری کند. چنانچه مطلبی را که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچ گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد کدام مورد صحیح است؟

در یک تصادف رانندگی عابری به شدت مصدوم می شود، عمد راننده مسبب حادثه که دارای بیمه نامه معتبر است نزد مراجع قضایی اثبات می شود. جبران خسارت عابر زیاندیده به کدام صورت است؟

نفع بیمه ای شامل کدام یک از موارد زیر نمی شود؟

طبق قانون بیمه در مورد مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار کدام مورد صحیح است؟

بیمه مسئولیت تابع کدام اصل از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای نیست؟

فعالیت موسسات بیمه های خارجی در ایران موکول به کدام مورد است؟

کدام مورد در خصوص حق بیمه فنی صحیح است؟

در بیمه حمل و نقل دریایی کدام مورد مشمول خسارت همگانی است؟

موسسات بیمه با رعایت کدام موارد زیر می توانند تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند موسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند؟

در ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر مقاطعه کاران کدام مورد موثر است؟

در حال حاضر کدام یک از نظریه های حقوقی در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل موضوعیت دارد؟

در کدام نوع از بیمه عمر تعیین وضعیت سلامت بیمه شده از طریق پرسشنامه و با بررسی پزشکی الزامی است؟

خسارت قابل جبران در بیمه های آتش سوزی در چه حدودی است؟

کدام یک از موارد زیر معمولاً در بیمه های باربری در تعهد بیمه گر نیست؟

طبق قانون بیمه مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه چند سال است از کدام تاریخ ؟

در حال حاضر شرایط عمومی بیمه نامه ها در کشور توسط کدام مرجع تهیه و تصویب می شود؟

اصطلاح DDP در بیمه های باربری به کدام معناست ؟

اصل جانشینی در کدام یک از بیمه های زیر اجرا نمی شود؟

کدام مورد صحیح نیست؟

کدام مورد بیمه گران را قادر می‌سازد تا میزان حق بیمه بسیاری از ریسک های بیمه را به طور دقیق ارزیابی کنند؟

ملاک تعیین مبلغ بیمه نامه های اموال در زمان صدور بیمه نامه کدام مورد است؟

در بیمه نامه های تمام خطر مهندسی کدام مورد صحیح است؟

در صورت تعارض بین شرایط عمومی خصوصی و پیوسته بیمه نامه، کدام مورد صحیح است؟

طبق قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه کرد در این صورت چنانچه مالی نزد چند بیمه گر می شود و بر اثر خطرات بیمه شده خسارتی روی دهد کدام مورد صحیح است؟

طبق قانون بیمه کدام مورد صحیح نیست ؟

کدام مورد از ویژگی های بیمه عمر زمانی است؟

سود وام بیمه مختلط زندگی چه میزان است؟

صدور بیمه های زندگی مختلط طبق مقررات ایران به کدام صورت است ؟

اصلاح بیمه نامه چگونه صورت می پذیرد؟

بهترین نحوه ارزش گذاری اموال بیمه گذار در بیمه های اموال توسط کدام مورد به کدام ارزش است؟

در بیمه حمل و نقل دریایی کالا کدام خطر استثنا است؟

نماینده بیمه‌ای مالی را پس از وقوع حادثه بیمه می‌کند کدام مورد صحیح است

در بیمه حمل و نقل دریایی طبق شرایط C کدام مورد تحت پوشش است؟

مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده است در صورت حقوق خسارت کدام مورد صحیح است؟

نرخ و شرایط بیمه نامه آتش سوزی به کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد ؟

دلیل اعمال اصل جانشینی کدام است ؟

مهمترین عامل در محاسبه نرخ حق بیمه زندگی کدام است؟

طبق قانون بیمه ایران کدام مورد صحیح تر است؟

کدام یک از خسارت های زیر در بیمه آتش سوزی تحت پوشش است؟

مبلغ بیمه عمر به شرط فوت به کدام یک از افراد زیر پرداخت می‌شود؟

بیمه چگونه عقدی است؟

در کدام یک از بیمه نامه های زیر بیمه گر وام می‌پردازد؟

پرداخت هزینه کارشناسی خسارت بیمه آتش سوزی تجاری به عهده چه کسی هست؟

اگر خودرویی با عابری تصادف نماید و خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد پرداخت خسارت بدنی به عهده کیست ؟

بیمه نامه مرتبط با وام و تسهیلات چه بیمه نامه ای است؟

آیا استهلاک و کهنگی را میشود بیمه کرد؟

کدام بیمه نامه قابل بازخرید کردن است؟

در صورتی که مدت بیمه نامه ای بیش از یک سال باشد غالباً محاسبه حق بیمه بر اساس کدام مورد است ؟

در بیمه حمل دریایی کالا کدام مورد صحیح نیست؟

در بیمه بدنه خودرو تخفیف گروهی در حق بیمه مستلزم کدام مورد است؟

در بیمه آتش سوزی صنعتی کدام مورد صحیح است ؟

در بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی کدام مورد صحیح است؟

ارزیابی خسارت مورد بیمه خسارت دیده؛ بهتر است توسط چه کسی ارزیابی شود؟

پرداخت کارمزد نماینده بیمه به عهده چه کسی است؟

پرداخت کارمزد کارگزاری بیمه به عهده چه کسی است؟

 با وقوع خسارت و داشتن بیمه نامه معتبر بیمه گر چگونه خسارت را باید پرداخت کنند؟

خریدار بیمه نامه کیست؟

حداکثر تعهد بیمه گر برای پرداخت خسارت اموال معادل کدام مورد است؟

کدام مورد در خصوص صدور 2 بیمه نامه حوادث جسمانی برای یک بیمه گذار صحیح است؟

صدور چند بیمه نامه جهت بیمه فوت ناشی از حادثه برای یک بیمه شده چگونه است؟

پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه موضوع کدام بیمه نامه است؟

 در بیمه نامه آتش سوزی کدام یک از موارد زیر پوشش ندارد؟

پرداخت غرامت هفتگی بستری شدن در بیمارستان موضوع کدام بیمه‌نامه است؟

در بیمه های درمان درصورتی که بیمه‌شده اصلی در طول مدت بیمه فوت کند کدام مورد در خصوص پوشش افراد وابسته به او صحیح است؟

در بیمه های درمان پوشش هزینه اتاق خصوصی چگونه است؟

در صدور بیمه عمر شخص دیگر کدام مورد صحیح است؟

طبق قانون بیمه در صورت ورشکستگی بیمه گر حق تقدم با کدام مورد است ؟

در صورتی که مورد بیمه به دلیل خطری غیر از خطرات بیمه شده دچار خسارت شود بیمه نامه چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث در صورت ایجاد خسارت توسط سارق به وسیله نقلیه کدام مورد صحیح است؟

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث در خصوص حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز کدام مورد صحیح است ؟

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث چه کسی مسئول دریافت بیمه‌نامه است؟

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث کدام مورد در خصوص بیمه مازاد یا تکمیلی صحیح است؟

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث کدام مورد صحیح است ؟

اگر بیمه گذار خطری را که قبلاً تحقق یافته بیمه آتش سوزی نماید کدام مورد صحیح است ؟

اگر بیمه گذار در پرسشنامه امدن اظهار خلاف نماید کدام مورد صحیح است؟

در بیمه بدنه اتومبیل جبران خسارت در کدام یک از موارد زیر با حق بیمه اضافی در تعهد بیمه گر نیست؟

در بیمه بدنه اتومبیل در صورت تشدید خطر در طول مدت بیمه بیمه گر می تواند...

موضوع بیمه بدنه اتومبیل با نرخ معمول جبران خسارت های ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟

در صورتی که یکی از استفاده کننده ها در یک بیمه زندگی موجب قتل عمد بیمه شده گردد تعهد بیمه گر در پرداخت سرمایه بیمه چگونه است؟

در کدام صورت بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت است ؟

کدام مورد در خصوص قاعده نسبی سرمایه صحیح است؟

در بیمه های مهندسی کدام مورد جزء وظایف بیمه‌گذار نیست؟

اینکوترمز چیست ؟

کدام نوع بیمه جز بیمه های اشخاص نیست؟

بیمه شده تحت پوشش بیمه خطر فوت و حیات قرار گرفته و پس از دوسال درخواست تخفیف بیمه نامه را می نماید سرمایه مخفف بر کدام مبنای محاسبه می‌شود؟